Friday, August 18, 2006

Software Panggebah Koruptor

Lamun nengetan kaayaan nagara mangsa kiwari, asa euweuh euih-euihna. Ti taun ka taun teh angger we loba..koruptor. Kuduna mah pan loba duit nya? Ari ieu bet kalah loba bangsat duit! Nu korupsi tea atuh, lain saeutik-saeutik. Lain pangaji saratus dua ratus rewu,  tapi nepi ka ratusan milyar. Padahal pan duit nu digarong teh jang kapentingan balarea. Ari ieu kalah hayoh dipake poya-poya roroyalan, dipake kapentingan pribadi.
 
Sakapeung sok pusing, cacakan ukur ngabandungan beja eta teh. Komo jigana mun kapapancenan ngaberantas korupsi, kacipta asa bejad sirah meureun. Tah, tibatan murukusunu sorangan, tamba kesel uprak-oprek nyieun kaulinan. Canggih mah henteu. Tapi sugan we jadi panggeuing keur nu kakara niat atawa oge nu geus 'hatam' jadi koruptor. Bisa dipasang di komputer kantor, utamana nu di kantorna loba beurit nu marake dasi.
 
Bilih aya nu peryogi kanggo ngagebahan koruptor di kantor atanapi di mana bae, mangga diundeur di dieu. Haratis!!
 
buku bagus® eBook

No comments: