Tuesday, August 29, 2006

Pundungan

Ku kolot sok dipapatahan, ulah sok pundungan cenah. Goreng kalakuan kitu teh. Matak ngajauhkeun rejeki. Di sakola, ku bapa kalih ibu guru oge kitu dipapatahan teh. Pundungan, belikan, delitan, hartina eta-eta keneh. Kabehanana oge sipat anu dipahing, sabab mangrupa sipat anu leuwih loba madorotna ti batan mangpaatna.
 
Jaman keur SD sok kapeto nyanyi anggana sekar. Nyanyi solo tea mun ceuk basa legegna mah. Kapake, da di sakola teh tara nitah sasaha deui. Teuing bakating ku alus, teuing pedah euweuh deui. Pokona mah matak sumanget we ka kuringna. Padahal da teu diburuhan ieuh eta teh. Paling lamun diadu antar sakola heg kabeneran meunang, hadiahna teu pira, biasana ukur buku tulis 'Letjes' sapuluh siki. Tapi da kabungah mah teu salawasna diukur ku materi. Aya kareueus nu mandiri mun kabisa urang diajenan, najan ukur ku omongan cek paribasana.
 
Nincak SMP, mimiti loba pamolah. Ngamen. Ngabring jeung babaturan. Kuring maen gitar bari nyanyi. Nu sejen ngilu keprok. Asa reueus teh mun ditanggap nepi ka anggeus. Asa diajenan, najan mere duitna saeutik. Pasti teu salawasna kitu. Kadng-kadang nepi ka lagu anggeus euweuh nu nolol-nolol acan. Mun kaluar-kaluar atuh ti imah, pek ngomong, "Laguna raoseun, tapi punten nya nuju teu gaduh artos." Ngeunah kadengena, ngeunah kana hate. Cek paribasa ge, hade ku basa, goreng ku basa. Nu ruaban mah beda deui. Kakara ge engab rek nyanyi, geus dipiheulaan,"Persaben!" cenah, disaruakeun jeung kanu jajaluk. Padahal mah matak naon dengekeun we tepi ka anggeus. Daek sumpah, teu dibayar ge teu nanaon, da niatna ge lain rek jajaluk. Dibere sukur, teu dibere kajeun. Nu penting mah nyanyi.
 
Kungsi aya bejana ka kolot, kuring sok ngamen. Diseukseukan. "Pan ngarah teu pundungan," ngan sakitu nembal teh. Kadieunakeun sok rajeun tulas-tulis, gumbur-gambar. Sok dikirimkeun ka koran lokal. Honorna ukur rerebuan tapi babasaanana matak genah kana hate. "Terus berkarya, ya.." Pernah honorna telat, pek ditanyakeun. Singhoreng pohoeun meureun, da teu lila terus dikirim, bari menta dihampura. Dihapunten pisan Kang, pan hade ku basa, goreng ku basa.
 
Kamari kamari mimiti resep deui nulis. Dikirim via email, ngarah teu renced jeung teu kudu kaluar ti imah. Sababaraha kali dimuat, tapi teu dibayar. Ku kitu-kitu teu nanaon ari euweuh mah. Ngan estuning teu basa-basa acan. Ditanyakeun kalah ngabigeu. Na bet jiga kanu jajaluk nya? Ditanyakeun ge pantes da eta mah hak kuring. Kahayang teh pek ngomong sing bener ari moal dibayar mah. Pan ka kuringna ge genah, asa diajenan. Ieu mah dianggap angin pisan. Deudeuh teuing media basa Sunda, nepi ka kituna. Geuning lalampahanana teh teu saeutik-eutik acan nembongkeun sikep urang Sunda nu someah, nu tara ngajeblug :-)...
 
Ti harita teu hayang deui kuram-kirim ka dinya. Nulis mah nulis we, di mamana ge bisa. Mending di dieu we, dina blog nu sorangan. Aya nu maca nuhun, euweuh nu maca kajeun. Dina media citak, dina blog, sarua we teu dibayar.. Jadi mending dina blog. Pundung? Meureun..

2 comments:

Candra T. Munawar said...

Kang Tata, kumaha damang, nganjang deui yeuh, bongan seratan-seratan salira teh tangka ngahudang sumanget kuring pikeun nulis (hehehe). Kang, manawi tiasa terang, kinten-kintenna media basa Sunda nu mana dugi ka ngajeblug kitu teh? Diantos pisan waleranana....

Tata Danamihardja said...

ah bilih aya cakcak bodas.. kang Candra urang media sanes? Pokona mah aya wee...