Monday, September 18, 2006

Munapek

Asalna tina kecap munafik. Muna, cek barudak ayeuna mah. Definisi sederhana dina basa nu dipake sapopoe, munapek teh hartina kurang leuwih: naon nu diomongkeun teu luyu jeung paripolah jelema anu ngomongna. Lamun aya jelema nu ngomong teu beuki udud, ari pek sabenerna nyandu, tah nu kitu nu biasana disebut munapek.
 
Ku naon pangna kitu? Bisa jadi aya maksudna. Upamana wae nutupan kalemahan pribadi, sieun katohyan kateumampuhan, nyumputkeun katuna, hayang katangar, jrrd. Naha enya aya jelema nu kitu? Singhoreng loba kacida, aya dimana-mana. Teu di cacah teu di menak, sabab sipat munapek mah euweuh patula-patalina jeung sual turunan atawa bibit buit. Rek di darat, rek di laut, rek di internet, jalma-jalma samodel kieu teh tetela balatak.
 
Nu matak teu kudu kaget, lamun dina hiji mangsa urang manggihan jalma nu pasipatanana samodel kitu. Upamana aya pejabat ngomongna tara korupsi, padahal sabenerna eta pisan profesina. Lamun ditulis dina 'buku kenangan' jaman SMA mah meureun saperti kieu.
  • Wasta: Anu, plus gelar aya kana sadeupana
  • Pagawean: Koruptor
  • Hobi: Pejabat
Atawa bisa bae jelema biasa, nyebutkeun teu resep baju hejo, padahal bajuna lolobana warna hejo. Nyebutkeun tara nyelewer, ari kabogoh aya limana. Ngaku-ngaku kuliah, padahal kuli..ah! Atawa hayang kapake ku calon mitoha, ngaku masantren di ditu di dieu, ari dititah ngaji sok ngadak-ngadak batuk ngohkoh!
 
Di internet ge teu jauh beda. Kadang-kadang aya nu hayang katangar sagala bisa. Sakalina nempo batur leuwih onjoy, biasana embung katitih. Kumaha we carana mah, bisa ku jalan mepengkeng batur bari jeung di tukangeun mah nurutan, bisa ku cara ngawadul ngagul-ngagul ka(teu)pinteran sorangan, bisa oge ku cara-cara sejen anu ngan dipikanyaho ku jelema munapek:-)
 
Kumaha nyanghareupan jelema samodel kitu? Idealna mah tangtu kudu digeuing, bisi kalalanjonan, karunya. Najan mungkin wae teu ngarugikeun ka urang sacara langsung, angger ari digeuing mah kudu, sabab nu kitu teh kaasup panyakit hate. Lamun geus kronis, bangga kacida nyiar piubareunana. Cara ngageuingna ge bisa rupa-rupa. Bisa ku cara lemes, disindiran upamana, sangkan teu nerag teuing. Atawa bisa oge ku cara togmol, teu didingding kelir. Ieu mah husus keur jelema nu rada 'telmi', teu teurak atawa teu surti ku disindiran.
 
Ngan nyaeta, kangaranan jelema, kadang-kadang lamun digeuing teh sok malik ngewa, ngarasa diera-era, rumasa salah tapi geus kagok borontok. Jadi cek pangrasana mah mending diteruskeun we sakalian, tibatan wirang kudu ngaku kana katunaan dirina. Padahal mun jelemana sadar mah, kuduna ngarasa atoh, aya keneh nu daek ngelingan. Keun we era-era ge, da sabenerna erana mah ngan sakeudeung!
 
Ngan lamun kira-kira jelemana bedang tur murugul mah, antepkeun we lah, tuman! Jelema samodel kitu mah, awal ahir ge tangtu baris nandangan wiwirang alatan katohyan kahengkeranana, kaboker kateumampuhanana. Sukur-sukur mun sadar samemeh tumiba kajadian nu teu dipiharep ku manehanana. Urang mah cukup ngadu'akeun we, mugi-mugi jelema-jelema munapek teh dipaparin kasadaran. Sanes kitu? 

No comments: