Thursday, September 14, 2006

Milangkala

Milangkala alias tepung taun alias jarig (cek tuan olanda) mangrupa titimangsa penting dina kahirupan urang. Lain pedah tanggalna karamat atawa sakti, tapi sakadar pangeling-ngeling sarta momentum pikeun nyaliksik katuna diri, geusan bekel lengkah ka hareup.
 
Naha tepung taun teh perlu dipestakeun? Ah, teu kudu! Teu meunang malah, lamun pangeling-ngeling milangkala teh jadi sarana pikeun ngahambur-hambur duit. Mubazir ngaranna. Tapi lamun moment milangkala teh dijadikeun sarana pikeun kontemplasi, nyaliksik sagala hal anu pernah dilakukeun ku urang, eta mah teu nanaon. Alus malah.
 
Ku cara kieu urang jadi nyaho, naon bae kasalahan nu geus pernah dilakukeun. Ku sabab nyaho, urang jadi bisa nyusun lengkah pikeun nyingkahan kalakuan saperti kitu, sarta sakaligus neangan cara sangkan lengkah ka hareupna leuwih munel tur mangpaat.
 
Poe ieu singhoreng teh poe waktu kuring digubragkeun ka alam dunya sakitu taun ka tukang. Kakara eungeuh soteh pedah aya sms peuting-peuting, ngawilujengkeun. Di kulawarga kuring memang euweuh tradisi mieling tepung taun, jadi tara diinget-inget.
 
Poe ieu kuring oge sakaligus diingetan yen itungan umur beuki nambahan, jatah hirup beuki ngurangan. Mudah-mudahan sesa umur teh bisa dimangpaatkeun pikeun ngalakukeun amal sholeh, luyu jeung anu diparentahkeun tur dipirido ku Gusti Nu Maha Suci. Neda pidua ti sadayana. Amiin.

2 comments:

Candra said...

Kang Tata, wilujeng milang kala nya..., punteun ieu teh nu ka sabaraha? (hehehehe)

Tata Danamihardja said...

Tujuh belas :-) Hatur Nuhun.