Friday, June 30, 2006

Kahengkeran Media Basa Sunda

Tata Danamihardja
 
Aya nu nyebutkeun yen media teh pilar ka opat dina wangun nagara demokrasi. Ieu teh taya lian nembongkeun yen media ngarupakeun kakuatan anu teu bisa dianggap enteng atawa dimomorekeun. Loba skandal pejabat nu kaungkab alatan diekspos dina media, upamana. Nu matak loba pejabat nu sok rada gegebegan mun panggih jeung wartawan. Sieun, mun kabeneran boga masalah, pek diuar-uar. Pan matak riweuh.
 
Media citak pabalatak di Indonesia, naha nu ngagunakeun basa Indonesia, basa daerah, atawa oge basa Inggris. Najan cek teori media teh boga kakuatan nu kacida gedena, tapi dina kanyataanana mah teu kabeh kitu. Nu bener-bener boga kakuatan mah sabenerna ngan media-media nasional nu memang didukung ku modal gede.
 
Kumaha ari media di daerah? Media basa Sunda upamana? Najan sacara de facto masih aya, tapi lamun ngukur kakuatanana, asana can bisa dibandingkeun sok sanajan ukur jeung sasama media daerah nu ngagunakeun basa Indonesia. Ditilik tina  sual distribusi wae upamana, asana geus kudu katitih. Padahal ieu teh mangrupa 'bahan bakar' nu kacida pentingna pikeun ngahirup-huripkeun media sangkan bisa terus medal, ningkatkeun kasejahteraan karyawan, tur kadituna  dipikaresep ku balarea.
 
Tapi keun heula soal eta mah, da lain bagean kuring. Nu rek dibahas di dieu mah sual kurang tanggapna media (nasional oge daerah) kana kontribusi tulisan ti luar lingkunganana (penulis lepas). Terus terang, ngasupkeun tulisan aya kesan dihese-hese, kaasup dina soal teknis pengiriman. Aya media anu lamun ngirimkeun tulisan teh kudu bae ngaliwatan pos. Padahal pan jaman kiwari mah bisa ngaliwatan email (serelek) upamana, leuwih praktis tur gancang.
 
Aya oge nu nyebutkeun meunang ngirim ngaliwatan email, tapi angger we teu puguh bule hideungna. Padahal mah naon hesena, tinggal mere nyaho yen naskah geus katarima, atawa kadituna naskah teh bisa dimuat atawa henteu. Tinggal ngirim email, samenit dua menit ge beres.
 
Kesan dihese-hese teh beuki kaciri upama tulisan teh datangna ti penulis nu can terkenal, atawa minimalna can dikenal ku lingkungan redaksi. Padahal kontributor tulisan teh kacida pentingna, sok komo pikeun media daerah anu oplahna bisa kawilang saeutik, kitu deui jumlah penulisna. Lian ti sual ngarangkul pembaca, ieu oge nyangkut kana urusan regenerasi penulis-penulis senior anu tangtuna moal salawasna aya. Daek teu daek maranehna teh bakal diganti ku penulis-penulis anyar nu ayeuna kaasup junior atawa pemula. 
 
Aya sawatara media daerah (basa Sunda) nu geus ngamimitian narima naskah ngaliwatan email. Majalah Mangle upamana. Ngan hanjakal, layanan email anu jigana wae sapaket jeung hosting Mangle Online, geus teu jalan. Duka teu kabayar, duka kumaha. Nu jelas waktu kuring ngirim naskah kira-kira bulan Mei ka tukang, emailna balik deui. Jaba sababaraha tulisan nu geus dimuat oge, honorna teu dibayar nepi ka ayeuna, sok padahal nomer rekening, malah alamat imah geus dikirim bareto, memeh email account Mangle di-banned. Teu puguh pisan nya. Mudah-mudahan ieu kabaca ku urang Mangle. Kumaha ieu teh Lur?
 
Media sejen nu narima naskah ngaliwatan email nyaeta Cupumanik. Ieu oge majalah basa Sunda. Emailna masih berfungsi ieu mah. Tapi nyakitu, tanggapanana hare-hare, teu jiga watek urang Sunda dina umumna nu darehdeh hade ka semah. Atuh bejaan-bejaan yen email geus nepi upamana, pan ku kitu ge geus asa diaku, nyirikeun yen pribumi teh ngahargaan. Ieu mah boro-boro. Lempeng!
 
Saliwat mah ieu teh ngan ukur jiga curhat jelema saliwat anu - mungkin wae - dianggap cengeng, babarian. Padahal lamun dilenyepan tur ditarima ku hate anu beresih, ieu teh bisa jadi panggeuing, tanda kanyaah ti sasama urang Sunda, nu jero-jerona mah tangtu hayang nempo urang Sunda boga media nu gede, ma'mur, tur dibaca ku urang Sundana sorangan. Tapi lamun nempo galagat mediana saperti kieu, rek kumaha bisana media Sunda ngarangkul pembaca urang Sunda nu teu pati bisa basa Sunda nepi ka hayang diajar basa Sunda? Kuring wae nu cek rarasaan mah bisa basa Sunda, pan malah kuciwa ari tanggapanana saperti kitu mah, hare-hare, semu semu teu butuh. Tibatan nulis bari diapilainkeun bari jeung honor teu dibayar, mending keneh nulis dina blog najan teu dibayar - malah olok - tapi euweuh nu nyapirakeun.
 
Ke, naha ieu teh kaasup kahengkeran media kitu? Cek kuring, jelas-jelas ieu teh kahengkeran. Teu ngamangpaatkeun teknologi, ngamangpaatkeun teknologi tapi teu daria, tanggapan nu apilain tur teu nembongkeun sipat urang Sunda nu someah, atawa komo lamun kabeh nu ditataan bieu teh ngumpul kabeh, bakal kacida ngahambatna kana kamajuan media daerah, dina hal ieu media basa Sunda. Jelema bakal nungtutan mundur sabab ngarasa teu dibutuhkeun sarta teu dihargaan.
 
Itung-itunganan kieu. Sabaraha persen sih urang Sunda nu daek nulis make basa Sunda? Cek kuring ieu mah, mun aya 10 persen we, ieu teh geus kacida luar biasa! Sabaraha persen nu bisa nulis make basa Sunda? Komo ieu mah, pasti prosentasena beuki leutik. Ayeuna, lamun tinu 5 persen eta diapilainkeun, terus mogok, tinggal sabaraha persen? Duka tah, ngan nu jelas pasti ngurangan. Naha bisa media Sunda bertahan hirup ngandelkeun pangarang 'moyan' nu jumlahna moal nepi ka 5 persen tina jumlah sakabeh urang Sunda? Mangga aremutan!
 
Kumaha ari soal honor? Penting, penting pisan malah. Lain soal gede leutikna, da sarerea oge ma'lum, media Sunda mana nu geus bisa mere honor gede ka penulisna? Nu penting mah daria, teu nganggap enteng, jeung nu pang pentingna mah: BAYAR! Sanes kitu? Nya heueuh...

No comments: