Wednesday, October 15, 2008

Nagih Jangji Menkominfo

Baheula, bangsa nu pinunjul teh nyaeta bangsa nu kuat angkatan perangna. Najan nagarana leutik, tapi mun tentarana kuat biasana dipikagigis ku nagara atawa bangsa sejen. Ka dituna, ku sabab dipikasieun tea, aya sawatara nagara nu samagreng pakarang ngajajah nagara-nagara nu angkatan perangna pelay atawa hengker. Mun jelema mah teu beda ti preman, leuwih ngandelkeun 'otot' manan uteuk.
 
Tapi eta mah baheula, jaman tai kotok dilebuan. Ayeuna mah jaman tai kotok dipel make 'cairan pembersih'. Nya beresih, nya seungit. Nagara pinunjul jaman kiwari euweuh deui iwal nagara nu ngawasa informasi. Matak mun hayang bagsana maju, ra'yat Indonesia kudu pinter. Sangkan pinter, tangtu kudu dibiayaan. Ti mana biayana? Nya duit urang-urang keneh, nu dikokolakeun ku pamarentah/nagara. Jadi tugas pamarentah diantarana kudu ihtiar sangkan sakola murah. Ieu wajib tur teu bisa ditawar-tawar.
 
Lian ti eta, akses masarakat kana informasi teu meunang disengker. Lain ukur ku aturan, tapi oge ulah disengker ku kaayaan. Ulah nepi ka jiga kaayaan kiwari. Hayang pinter ngunjalan elmu tina internet, kasengker ku biaya akses nu mahal kabina-bina tur teu walatra, sabab fasilitasna kabeh museur di kota. Hartina can aya kadariaan ti pamarentah pikeun mangmeunangkeun ra'yat leutik di di pasisian. Nu diwowoy salila ieu memang masarakat kota. Buktina di kota mah sagala gampang.
 
Sawatara ka tukang, Menkominfo kungsi kedal ucap rek ngawangun hotspot haratis di padesaan. Tujuanana sangkan masarakat di pilemburan henteu tinggaleun informasi dibandingkeun jeung masarakat kota. Hanjakal nepi ka danget ieu buktina teu embol-embol. Hotspot haratis ukur lamunan. Akses internet angger mahal. Teuing mun pa mentri teh geus limpeuran nepi ka poho kana jangjina. Pamustunganana, urang lembur mah angger ngalamot curuk.
 
Padahal lamun bener pamarentah daria boga niat hayang ra'yatna pinter, matak naon mun operator seluler nu boga tower BTS rebuan tur nepi ka kampung-kampung teh diwajibkeun nyadiakeun hotspot internet haratis, itung-itung implementasi tina CSR (Corporate Social Responsibility) alias Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Ulah ngan ngedukan untung ti ra'yat leutik wungkul, tapi kudu aya oge ketakna sangkan ra'yat di pilemburan beuki palinter. Unggal ngadegkeun BTS, kudu nyieun hotspot internet haratis, sakalian ngamangpaatkeun towerna.
 
Jigana mun kitu, lain pamohalan lamun miharep Indonesia jadi nagara maju, nu ra'yatna teu tinggaleun sual teknologi jeung informasi. Minimal, Tata Danamihardja moal kukulutus unggal bulan, gara-gara rekening telepon terus-terusan tekor, gara-gara dipake ngeblog :-)
 
Pa Mentri, araya kitu?
 

3 comments:

Just For Music said...

mbak/mas hehehe... blognya pasangi iklan biar dapat duit aku liat di search engine blog saudara lumayan teratas , ni link program bisnis www.kumpulblogger.com yang menyediakan iklan dan kita dapat bayaran

galendo said...

sumuhun, iraha yeuh lembur kuring anu nyingkur deuk nginternet... :)

asa ku resep lamun ka lembur ngeblog bari di luar imah sugrak segrok sora bagong..hehehe.

Tata said...

Ha..ha.. Muhun, kacipta nya :-) Namung duka iraha tah..