Tuesday, October 03, 2006

Obituari 9 Ramadhan 1426 H

Takdir memang rusiah Nu Maha Kawasa. Can aya, jeung MOAL AYA nu bisa noong takdir. Najan sakumaha rosana urang munajat, tapi takdir Anjeunna insya Allah teu bisa dirobah. Takdir tetela mangrupa hak prerogatif Allah. Suka teu suka, teu bisa majar kumaha. Urang kedah tumut kana katangtosan Anjeunna.
 
Tanggal 2 Oktober 2006 (9 Ramadhan 1426 H) tabuh 10 WIB, pun biang ngantunkeun, dipundut ku nu Kagungan. Sedih, kingkin, hal nu kacida wajarna. Komo kangaranan manusa, lolobana sok ngaboga-boga ka nu lain hakna. Padahal na saha atuh anu Maha Kagungan lamun lain Allah Subhanahu Wata'ala? Dalah sangu nu rek dihuapkeun, nu tinggal sasenti deui kana baham, istuning kagungan Allah Swt. Jadi sebenerna urang teu kudu hanjakal mun sangu tea dipundut ku nu Kagungan, teu jadi didahar.
 
Ngan tangtu da kuring teh jelema anu dhoif alias lemah. Kuring dieuntreupan kasedih, malah kadang-kadang asa diteungteuinganan, da nyaeta ngarasa miboga tea. Pun biang anu kacida dipikanyaahna ku kuring, oge anu kacida mikanyaahna ka kuring, sasat ditongtak, ngadadak dipundut. Sok padahal kuring ge sadar, kabeh oge geus aya dina rencana Gusti Nu Maha Suci. Asa ditongtak, asa kacolongan soteh dumeh urang mah teu terang tea.
 
Kacapangan nu nyebutkeun lalaki mah pantrang juuh cimata, gugur tanpa sarat. Kuring ngeclakkeun cimata. Rumasa loba katuna, jajauheun kana nyugemakeun indung. Ukur bisa nembongkeun kanyaah ku kekecapan, anu duka katampieun duka henteu. Kuring teu bisa ngabrukbruk ku dunya barana, can bisa nyenangkeun ku harta banda, sabab kabeh oge kakara nepi kana cita-cita.
 
Kungsi boga angen-angen, hayang boga imah sorangan, terus rek ngajak pun biang cicing jeung kuring. Hayang ngurus sagalana. Kantos anjeunna kedal ucap, jigana cenah kuring teh anak nu bakal pangnyaahna, komo mun geus sagala boga. Hanjakal cita-cita teh can nepi kana ugana. Can ge kalaksanakeun, malah jajauheun keneh, pun biang kabujeng dipundut.
 
Aya nu ngagenduk jeroeun dada. Cita-cita nu teu laksana. Aya kahanjakal, boga niat teu kabiruyungan. Tapi dalah dikumaha, kersana Gusti Nu Maha Suci teu bisa dipondah. Cimata kadeueuh teu daek saat, ngajajap pun biang ngadeuheus Gusti Nu Maha Deudeuh. Mugia pun biang sing tumaninah di alam kalanggengan, dirojong ku pangdu'a ti sadaya. Mugia pun biang sing ditampi iman islamna, ditampi amal ibadahna, tur sing janten pangeusi sawarga kagungan Gusti. Amiin ya Robbal 'Alamiin.
 
Samagaha masih natrat dina galeuh-galeuh hate.

2 comments:

Candra T. Munawar said...

Kang..., ngiring bela sungkawa kana pupusna tuang ibu. Mugia tuang ibu teh pupusna ditampi iman sareng islamna. Amin

Tata said...

Amiin..Nuhun kang Candra