Sunday, November 13, 2011

Lebaran poe Juma'ah 2

<i>Kanggo anu nineung kana karya-karya Ahmad Bakri (alm.), pangarang moyan teureuh Ciamis, kasanggakeun salah sahiji carpon anu diserat ku anjeunna. Diposting deui, wireh aya kalepatan teknis. Supados maosna langkung tumaninah, sumping bae ka http://sunda-blog.blogspot.com. Diantos.</i> <br>
<br>
ku: Ahmad Bakri<br>
<br>
<span class="stylekoran">C</span>ilamping teh desa gegek tapi sikluk, jauh ka ditu-ka dieu. Pernahna di lamping gunung. Tara pati kasaba ku urang beh tengah, da nya eta jalanna rumpil. Urang dinyana nya kitu tara pati laliar ari lain barudak mah nu ngadugdag ngadon sakola ka desa sejen, da di dinya mah taya sakola. Kitu ge teu loba, ukur hiji-dua.<br>
<br>
Imah-imahna kabaheulaan keneh, hateup injuk julang ngapak, bilikna kepang anyam satampah. Masjidna nya kitu deuih, ka cungcung-cungcungna ku injuk. Kawilang gede sakitu mah, ngan teu pati kapiara, da nu ngeusianana oge Lebe wae jeung nu dareukeut ka dinya. Barudak lembut waeh nu ngadon ngaji tepung magrib. Ka-peutingnakeun pinuh ku barudak bujang nu ngadon marondok.<br>
<br>
Tapi dina tanggal lilikuran Puasa mah masjid nu sasarina cakueum tiiseun teh ngadak-ngadak hegar, bilikna dikapur, buruanana dikored lening.<br>
<br>
Tanggal tujuh likur pasosore loba jelema ngarariung di bale malang bari gorgar ngawarangkong. Di juru deukeut bedug sa­watara urang ngadareluk ngaromean terebang pakeeun eng­ke ari nyalawat maleman Lebaran. Lebe andekak nyarande kana tihang, ngagigirkeun boboko tilu wadah beas jeung blek urut minyak tanah, wadah duit.<br>
<br>
"Seg-seg atuh rek saletor pitrah mah, meungpeung beu­rang," cek Lebe, "sor ka dieu, Arjangi, tong asa-asa …. Sabaraha jiwa nya? Tujuh lain?"<br>
<br>
"Tilu, Kiai …. Kuring, budak nu cikal jeung indungna …."<br>
<br>
"Ari nu opatan deui?"<br>
<br>
"Har, ari Kiai, pan can manjing puasa eta mah …. Pitrah kuma urusanana, bolon keneh sasatna!"<br>
<br>
"Nya atuh, kuma nyaneh wae ari kitu mah …," cek Lebe, "tilu kulak nyah rek meuli teh?"<br>
<br>
"Tilu," cek Arjangi bari ngudar cangreud rajut, dicicikeun, borolo benggol wungkul. Milihan genep, sesana diasupkeun deui, purilit ret dicangreudkeun deui. "Tah, Kiai, kuring seja meser beas tilu kulak ku duit limalas sen …."<br>
<br>
"Genep benggol kitu, pan eta duitna ge benggol wungkul!" cek Lebe bari kerung.<br>
<br>
"Seug atuh …, kana duit genep benggol," cek Arjangi mindo ijab bari ngentepkeun benggol dua-dua, sakulakeun-sakulakeun.<br>
<br>
"Kula ngajual beas tilu kulak kana duit genep benggol …. Tah rawatan, tilu boboko …. Sing percaya, geus meunang ngayon eta teh, jejeg sakulak-sakulak …. Sok ayeuna geura setorkeun deui ka kaula …. Setor pitrah kitu!"<br>
<br>
"Kuring setor pitrah tiluaneun …. Ieu kawajiban kuring, ngaran Arjangi …. Nu ieu kawajiban awewe, Si Narti …., tah nu ieu kawajiban anak nu cikal, Si Awisah …. Lain kawajiban popotonganana keneh, Kiai…? Dan can lubar idah!" cek Arjangi bari tanggah neuteup beungeut Lebe, "teu datang-datang si selud teh, katempuhan bapana wae tungtungna teh!"<br>
<br>
"Tarima kaula pitrah Arjangi jeung Nyi Narti jeug Nyi Awisah …. Sok kadinyah amin urang dungaan," cek Lebe bari nandekeun dampal leungeun duanana.<br>
<br>
"Ke heula, Kiai, tobat sanes nyanyahoanan …. Ulah ku dunga indal-maot, kuring mah sok kukurayeun …."<br>
<br>
"Ari geus …. Dunga naon kahayang teh …?"<br>
<br>
"Indal-salamet wae atuh sugan, ambeh salamet panjang umur …."<br>
<br>
Lebe kapaksa ngelehan. Beres ngadunga, benggol nu genep teh dirawatan, goloprak-goloprak diasupkeun kana blek tea.<br>
<br>
Geus dimimitian ku Ki Arjangi mah sungsong paheula-heula, rata ukuran sakulak lima sen. Nu ngurung budak wae aya, nu geus rada enyay-enyay ngarti mah, nu nurutan Ki Arja­ngi wae loba.<br>
<br>
"Punten, ah, kuring mah ti dieu wae ti luar, sangeuk siba­nyo," cek lalaki tengah tuwuh bari melenyun udud. Leungeun­na ngarongkong nyodorkeun duit lima sen ka nu diuk pang­deukeutna, menta ditepikeun ka Lebe.<br>
<br>
"Geuning sia geus udud, Adma? Kakara ge asar ahir, deulu!" cek Lebe.<br>
<br>
"Har, ari Kiai, lalay geus rabeng ti tadi tukangeun imah kuring mah …," cek Adma bari ngenyot rokona.<br>
<br>
"Baruk lalay …? Lain gugueun, deuleu, nu kitu mah! Da kudu geus reup-reupan …. Malah cek sakaol mah kudu geus teu kadeuleu bulu bitis …!"<br>
<br>
"Ari kitu …, matak batal deuih udud teh?" cek Adma bengong.<br>
<br>
"Puguh wae, deuleu!" cek Lebe nyereng.<br>
<br>
"Ke … ke … ke … Kiai, da cek nu nyarios mah sami sareng nyusur cenah …. eta duit kuring ulah dipesakan, Harip, bisi kapopohokeun," cek Adma bari ngareret ka nu mang­nam­panan­keun duitna tadi.<br>
<br>
"Dipesakan soteh lain rek diarah, bisi Kiai kaliru kaasup­keun kana kaleng, pajar geus diijabkeun," cek Sanharip moro­ngos, teu ngeunah disangka boga niat goreng.<br>
<br>
"Euh …, heug … heug … atuh …. Bisi wae kuring mah, bisi poho," cek Adma ngelemes era.<br>
<br>
"Sarua jeung nyusur kumaha tadi teh, Adma?" cek Lebe panasaran.<br>
<br>
"Sumuhun … sami … bako-bako keneh …. Bedana teh dikemil jeung diseuneuan …."<br>
<br>
"Ari kitu … teu batal ari nyisig?"<br>
<br>
"Pedah wae Pa Mukasan nyisig wae sapopoe bari puasa teh …."<br>
<br>
"Paingan atuh ari nyanghulu ka dinya mah …. Pan si eta mah manggih gaang ge sok dideang dina cempor, ditambul harita keneh …. Sia beuki nya, gaang?"<br>
<br>
"Yey … palias nagir, keuyeup ge loba keneh, teu kudu nam­bulan gaang …. Diturutan soteh pedah wae tukang bilal tukang ngunggahkeun, sahenteuna meureun aya taram-taram kana ajian …."<br>
<br>
"Sok dititah nunggahkeun soteh tamba wudu, pedah taya deui nu daekeun," cek Lebe, "baliju-baliju ge lumayan ku sona­garna."<br>
<br>
"Mun nyana batal mah, nyatu wae sakalian tadi teh," cek Adma bari miceun rokona.<br>
<br>
"Unggal poe nya sia sok udud teh?"<br>
<br>
Teu nembal, anggur malik ka Sanharip. "Sok, Harip, seren­keun duit kuring ka Kiai …. Ijabkeun sakalian, kawajiban Si Anisah kituh!"<br>
<br>
"Ari kawajiban sia mana, Adma?" cek Lebe.<br>
<br>
"Moal tulus kuring mah, Kiai …. Pan cek Kiai ge bareto, pitrah teh nyampurnakeun puasa, sanes? Ari kapalang batal balas udud, nyampurnakeun naon atuh …? Pengkolkeun wae ka Si Anisah …. Tadina mah manehna nu moal, da cek mitoha ge rubiah mah karawu kapangku ku salakina …. Ari geus kieu mah jadi teu bisa mangku kuring teh. Nu matak manehna ayeuna mah nu ka hareup …."<br>
<br>
"Deulu ituh, Juragan Kuwu ka dieu!" cek nu diuk tukang­eun Lebe. Sarerea tinglalieuk ka jalan. Lebe ngesod rada mun­dur, nu sejen-sejen nyedek ngumpul di juru. Sup Juragan Kuwu ka masjid, jemprak sila nyarande kana sarigsig.<br>
<br>
"Geuning sisinarieun Juragan angkat ku anjeun?" cek Lebe, "pan sasarina ge sok diteang ku abdi ka bumi."<br>
<br>
"Ah, entong, da rek ditajongkeun …. Dipikir-pikir asa renced. Ayeuna kami setor ka Lebe, engke bulan Hapit, usum dibagikeun, kami narima pancen ti Lebe. Kadang-kadang duit kami keneh pulang deui ka kami …. Tajongkeun wae ayeuna mah. Kawajiban kami jeung Nyi Kuwu potong engke tina pancen …."<br>
<br>
"Dupi ijabna kumaha atuh ayeuna?" cek Lebe sanggeus ngahuleng sajongjongan.<br>
<br>
"Geuning belet Lebe mah …. Ayeuna mah kami bere nganjuk beas dua kulak, bayarna engke nyontang pancen kami keneh …!"<br>
<br>
"Euh … leres …, mangga!" cek Lebe bari ngeserkeun boboko dua ka hareupeun Kuwu.<br>
<br>
Dirongkong, dirampa beasna dipuruluk-puruluk kawas nu hayang naksir bear-bearna, pok nyarita, "Tarima kami nganjuk beas dua kulak, bayareun engke nyontang tina pancen kami nu sok katarima dina bulan Hapit …."<br>
<br>
Dijawab ku Lebe, "Tarima abdi nganjukkeun beas dua kulak kana harga dua kali lima benggol …."<br>
<br>
"Lain dua kali lima sen …? Pan ka batur ge sakitu, lain?" cek Kuwu nyelang.<br>
<br>
"Ka Juragan mah ngabantun pangaos pasar, margi … margi …."<br>
<br>
"Pedah nganjuk …? Seug atuh, kuma dinya wae, da bayar­na oge ti dinya-dinya keneh …."<br>
<br>
"Ngeunah kadengena ari kieu mah …. Mun ka urang dirag­ragkeun sarega pasar, kana luput meureun moal setor, nya Harip!" cek Adma ceuleungeung ti luareun bilik cabol.<br>
<br>
"Ka somah mah diragragkeun lima sen sakulak soteh sarat wungkul. Wajibna pitrah teh sakulak, ari saletor lima sen wae ti baheula. Diijabkeun waeh kana sakitu …."<br>
<br>
"Tuda enya kudu kitu, kudu heman ari ka somah," cek Adhani ti juru, "malah mun nuluy mah unggal poe Kiai dagang beas murah, sarerea ge moal ngaleok ka nu sejen, nya Harip …. Malaur jauh ka pasar ari di dieu aya nu murah mah."<br>
<br>
Lebe ngalieuk ka lebah nu ngomong bari seuri koneng. "Dibere sajeungkal hayang sasiku, dirugal-rigel dieentengan sataun sakali hayang mayeng unggal poe …. Ku salebaran sakali ge sabaraha pirugieunana. Kurang-kurang bisa ngatur laporan mah, rugi tilu benggol tina sajiwa, jaba barudak nu can manjing puasa loba nu teu dipitrahan, malah Si Adma mah angkohna rubiahna ge moal disetoran …."<br>
<br>
"Tuda cek mitoha kitu …, geus karawu kapangku ku kuring …. Ayeuna onaman da enggeus, lain?"<br>
<br>
"Heueuh, meunang mengkolkeun …! Pan salakina belaan henteu!"<br>
<br>
"Ari kitu sia teu setor, Adma?" cek Kuwu bari ngareret ka nu nyangheuy dina bilik cabol.<br>
<br>
"Ah juragan, da abdi mah puasana ge lapur …. Sugan ari udud teh cara nyisig teu matak batal …."<br>
<br>
Ger pada nyeungseurikeun, kayungyun ku beletna.<br>
<br>
"Aeh-aeh …, na ieu beas dikukucel wae …. Reungeukeun, Lebe, kami setor kawajiban kami jeung kawajiban Nyi Kuwu, sakulak sewang," cek Kuwu bari nyodor-nyodorkeun boboko beas.<br>
<br>
"Nampi …," cek Lebe bari nampanan. Gorolang, nga­dunga, diaminan ku sarerea.<br>
<br>
"Horeng babari ari menak mah, teu make duit ge hade ditujang-tajong," cek Si Adma teu kireum-kireum kawas nu euweuh wae kaserab ku dunungan teh.<br>
<br>
"Babari soteh lebah dieuna, pedah boga pancen sampeur­eun, kituna ge pan regana sabaraha tikeleun ka batur. Kadenge lain tadi?"<br>
<br>
"Kakuping …," cek Si Adma, "ngan leuheung wae soteh, Juragan mah teu kudu ngodok saku …."<br>
<br>
"Heueuh, lebah dinyana meureun pikabitaeun sia teh, Adma. Tapi lebah gawena mah paralun ampun, aing teh nepi ka kuru cileuh kentel peujit balas mikiran somah sadesa …. Nepi ka teu kaduga … aeh, teu meunang puasa-puasa acan Kuwu mah, da eta cenah matak panas heabna ka somah …."<br>
<br>
"Tah geuning, Kiai," cek Si Adma bangun giak, "hadena atuh puasa kuring teu kaci, mangkaning pamajikan keur bulan alaeun. Mun seug teh cara batur, mana teuing heabna ka si utuh ka si inji …."<br>
<br>
"Hih, sia onaman teu ngurung batur, da anak-pamajikan sia ge dina seuhseuhanana mah angger tanggungan aing, pupuhu sadesa ieu …!"<br>
<br>
"Rugi atuh nya abdi mah, Juragan. Hanas lentah-lenteh, teu nyatu teu nginum, puasa teu jadi, da kagoda ku udud …," cek Si Adma kerung bangun sedih, "cek abdi ge tadi …, sugan kawas nyisig pedah sarua bako …, kacek diseuneuan wungkul. Duka upami seuneuna nu matak batal teh, nya Juragan!"<br>
<br>
"Nyao ah, hese ngomong jeung sia mah!" cek Kuwu bari ngalieuk ka Lebe, "ngadenge guyur-guyur di bale desa pajar Lebaran ninggang kana poe Jumaah?"<br>
<br>
"Leres …," cek Lebe.<br>
<br>
"Angsrodkeun kana Saptu, ulah sina ninggang poe Juma­ah, pamali!"<br>
<br>
"Atuh langkung panginten puasana jadi tilupuluh hiji din­ten. Teu kenging ongkoh puasa poean Lebaran …."<br>
<br>
"Kana Kemiskeun atuh, kajeun ngurangan sapoe …. Matak naon?"<br>
<br>
"Panginten moal jejeg sasasih …. Hanas kental-kentel salapan likur dinten …. Abot ongkoh ka abdina, margi seu­seueurna nu setor pitrah teh dintenan ka tilupuluhna paso­son­ten. Ninggang dinten Kemis panginten taun ieu mah. Upa­mi dilebarankeun dinten eta teh, mana teuing hapana moal aya setorkeuneun ka ditu …."<br>
<br>
"Enya … tapi kami teu idin Lebaran poe Jumaah," cek Kuwu kereng, "meureun kudu hutbah dua kali. Hutbah raya ongkoh, hutbah Jumaah ongkoh. Pantang di desa urang mah, matak dilongokan maung …. Pan aya maung ngamuk gajah meta mah Kuwu bagianana. Mangkaning kami geus kolot, teu cara baheula keur ngora, diganda lengoh ngudag maung sasiki mah …."<br>
<br>
"Kitu wae atuh, Kiai, sered kana Kemis, ti batan kaanjangan urang leuweung mah. Hampang ongkoh ka somah …," cek Adtari.<br>
<br>
"Ngomong naon tateh, Tari?" cek Lebe bari malik ka nu ngomong di juru.<br>
<br>
"Muhun kitu, Kiai, sakumaha kasauran Juragan Kuwu …. Sae disered kana Kemis …. Hampang ongkoh ka somah, moal harengheng ongkoh, da sahanteuna kaanjangan ku urang leuweung mah pisakumahaeun, ari cadu mah di urang sapoe hutbah dua kali …. Leres kitu eta teh, Juragan?" cek Adtari bari neuteup ka Kuwu.<br>
<br>
"teu percaya sia ka aing?" cek Kuwu rada kereng. Adtari tungkul, serab ku nu siga nyeuneu.<br>
<br>
"Kieu atuh," cek Arjangi bari ngesod meueusan, "urang sina eled wae salasahiji. Hutbah raya atuh entong ari rek ngarah sakali wae mah, boh Jumaahan nu entong teuing, remen ieuh …."<br>
<br>
"Ari Jumaahan ka mana ngeunteupkeunana …? Lumrah ti mana Jumaahan poe Kemis atawa Saptu …! Talung Lebaran, bisa dikasar-keser, da baheula ge tara angger," cek Lebe.<br>
<br>
"Tah geuning enteng ari Lebaran bisa poe naon wae mah …. Geus wae lah poe Kemis, kurang sapoe mah itung-itung nyombo wae ka anu tas kental-kentel sakitu lilana …," cek Arjangi.<br>
<br>
"Bisa kasar-keser soteh teu kudu matok poena, deuleu, lain hade dikabiri. Lumrah ti mana puasa teu jejeg tilu puluh …. Pan cek kitab ge, rumadon salasin …, eu … kuma geuning, poho deui ….. Salasin atawa salasun …?" cek Lebe rada ram­pang-reumpeung bari neuteup nu dariuk di juru saurang-sa­urang.<br>
<br>
"Kuring mah angot atuh nyaho ti mendi …. Boro-boro maca, sakieu kakolotan kangaranan kitab mah neuleu ge can kawenehan …," cek Anjangi.<br>
<br>
"Heueu …, kitu wae …. Kami manggih dalil dina kitab, romadon salasin … nyao … salasun … atawa salasatun kitu …? Aya poho-poho teuing …. Ngan kitu waeh maksudna mah …." Cek Lebe.<br>
<br>
"Ah sanes Salasa ieuh," cek Adtari bari ceuleungeung, "inget pisan kuring mah, poe Rebo ngamimitian puasa teh, da basa munggah teh kuring muru saur ka warung Si Iboh, sa­kalian ka pasar …."<br>
<br>
"Lain poe Salasa, deuleu, ari salatun teh. Mun rek basa urang mah hartina tilu puluh. Jadi bulan puasa teh umurna jejeg tilu puluh …. Geura urang itung … Rebo-Rebo Kemis Jumaah …. Sapuluh tah …. Saptu-Saptu Ahad Senen …, sa­puluh deui, jadi dua puluh jeung nu tadi …. Salasa-Salasa Rebo Kemis …, sapuluh deui, jadi tilu puluh …. Jejeg waeh dina poe Kemis teh, nu matak Lebaranana ninggang poe Jumaah …. Tah, dalilna aya rengkolna, diitung teu geseh ning­gang poe eta … rek kumaha deui …?"<br>
<br>
"Jadi keukeuh wae nyah kudu poe Jumaah?" cek Kuwu kereng.<br>
<br>
"Sumuhun, upami numutkeun dalil eta mah," cek Lebe.<br>
<br>
"Tapi kami teu idin ari kudu hutbah dua kali mah …. Pamali di desa urang mah, pamali, matak dilongokan maung …. Talung ari semet lolongok wungkul, da cek pacaduanana oge tara daekeun balik lengoh."<br>
<br>
"Perkawis hutbah dua kali mah teu jadi pambengan. Jura­gan, da cek jenatna pun bapa ge pantang soteh upami diheng­goy ku sorangan. Ambeh teu ngarempak pacaduan, hutbah lebaranana kedah ku pupuhu lembur …. Kapungkur ge sang­gem jenatna pun bapa teh … aeh baheula ketah, jaman tuang eyang ngeuyeuk desa ieu kantos lebaran dinten Jumaah. Hut­bah teu dikirangan, hutbah raya hutbah Jumaah ge taya nu di­langkung, salamet wae teu sakara-kara, da hutbah Leba­ranana ku tuang eyang tea …. Ayeuna ge mangga wae nyang­gakeun hutbah lebaranana mah …," cek Lebe bari ceuleu­ngeung.<br>
<br>
"Baruk kami kudu maca hutbah ..? Teu … kami mah teu sararanggup teuing …. Enya wae aki mah jenatna pinter bejana, da kungsi masantren ka Demak ka Jombang naon ku hanteu cenah …. Ari kami apal ti mana aksara Arab, da teu ngaji teu masantren? Teu … kami mah teu sanggup, kajeun ngurangan puasa sapoe kana poe-Kemiskeun, dunya-aheratna tanggungan kami!" cek Kuwu, beungeutna euceuy.<br>
<br>
"Hih ari Juragan, perkawis padamelan mah tiasa diwakil­keun ieuh. Keur naon seueur ponggawa? Pan seba distrik ge ari aya pambengan mah sok ngawakilkeun ka Jurutulis. Nu matak naon ieu oge digentenan ku nu sanes nu sakira sang­gemeun, asal ponggawa desa wae nu merenah ngawakilan Kuwu," cek Lebe ngabongbolongan.<br>
<br>
"Meunang kitu disulurkeun ka batur …?" cek Kuwu, beungeutna marahmay, "kuma cik carana sangkan punah ka­wajiban kami …! Boa kudu mere panajir kawas ari sulur seba?"<br>
<br>
"Kieu sanggem jenatna pun bapa mah," cek Lebe bari ngesod maju, "ponggawa nu bade ngawakilan tea kedah didangdanan, sina nyeples anggoan Juragan ari nuju dines kanagaraan. Udengna, raksukan hideungna katut solempang emasna, kebat naon ku hanteu. Kitu deui tudung polet teu kenging lesot …. Turun ti rorompokna, muru ka masigit teh dipapag pajeng kamantren, digondeng ku ponggawa-pong­gawa nu sanes. Kapaksa Juragan ge harita mah kedah ngiring ngagondeng, ngagentenan gawe itu …. Memeh bring, ikrarkeun heula sing asak … dijenengkeun cindekna mah …. Kitu sanggem pun bapa mah jenatna."<br>
<br>
"Saha atuh ponggawa di urang nu bisaeun hutbah?" cek Kuwu, tarangna kerung, "asa euweuh deui ari lain Lebe mah …."<br>
<br>
"Hih, abdi onaman pan siangna dina Jumaahan kedah hutbah deui."<br>
<br>
"Heueuh pan harita mah geus jadi Lebe deui …! Turun imbar ge gawe Kuwu mah geus bubar, lain?"<br>
<br>
"Aeh muhun nya …. Kitu sae atuh …," cek Lebe eleh deet.<br>
<br>
"Heueuh, kitu wae, pek embarkeun ka sadesa, Lebaran engke mah Kuwu kitu nu rek hutbah teh, nyingkahan paca­duan, pedah lebaran ninggang poe Jumaah," cek Kuwu bari cengkat, leos balik.<br>
<br>
"Sihoreng loba pisan unak-anikna nya ari agama teh," cek Adtari ka batur-baturna.<br>
<br>
"Rumasa balilu puguh ge kami mah, da teu ngaji, teu nyaho alip bingkeng-alip bingkeng acan …, tembal Arjangi.<br>
<br>
"Tapi kawilang pinter nya Lebe teh …. Juragan Kuwu mah siga nu geus poekeun kacida tadi teh …, ieu mah hih kawas nu babarieun pisan mesek mas'alah teh …," cek Sanharip.<br>
<br>
"Tuda teu samanea, ti buyutna keneh turun-tumurun jadi Lebe. Piraku wae mun teu kakocoran komara teh," cek Adtari.<br>
<br>
Lebe jongjon wae mulungan beas nu marurag kana palu­puh. Api-api tu ngadenge pada muji teh. Tapi kaciri irungna mah beukah.<br>
<br>
***<br>
<br>
Malem Jumaah, maleman lebaran. Lembur Cilamping nu sasarina combrek tiiseun teh ngadak-ngadak haneuteun. Di unggal buruan raang palita dina duwegan sabeulah, malah nu werat meuli minyak lantung mah aya nu nyieun damar sewu naon ku hanteu. Kolot-budak pada bungah. Nu puasana belang-betong atawa nu teu pisan oge, nu ngalap cukup ku setor pitrah lima sen ka Lebe, peuting eta mah kawas nu dikariaankeun. Geus lir nu kasebut leket mah, najan loba nu bari udud atawa nyisig oge.<br>
<br>
Di masjid caang mabra diseungeutan lampu gambreng sadua-dua. Barudak lembut ngagonyo di hareup, ciweuh narewakan siraru, jorojos-jorojos direrab dina damar, belewek ditambul bari cingeus neangan deui tewakeun.<br>
<br>
Barudak bujang maturan kolot di tengah masjid, takbiran ditabeuhan ku terebang. Luluguna Ki Mukasan, biwirna nga­jendol ngemil sisig. Nu nerebang kawas bari narundutan, awak lenjong ngenca-ngatuhu nuturkeun lagu. Beda jeung nu na­beuh dogdog, jaringas pisan eta mah. Dogdog dihompet ku suku kenca, leungeun pakupis duanana, awakna reureun­deukan kawas nu ngigel.<br>
<br>
Ka-peutingnakeun takbiran ditunda, diganti ku lagu-lagu tandak buhun nu ilahar dina gembyungan. Tamba tunduh cenah. Lagu Dongdonghejo, Rincik Manik, Karembong Lokcan jeung rea deui. Naek kana lagu Kewer-kewer<br>
<br>
Juljol nu nganteuran dahareun, aya lalawuh aya sangu katut tumas-tumisna, paalus-alus pangeunah-ngeunah, da niatna ge hayang katuang ku nu ibadah di masigit.<br>
<br>
Brak dalahar balakecrakan. Nu geus seubeuh mundur ngadon nyarande kana bilik. Rek malikan deui, nerebang kaburu ku tunduh, tinggoledag saurang-saurang, tungtungna gempar samasigit. Nu pandeuri kabagean beberes, sesa dahareun dikumpulkeun, diwadahan ku dogdog.<br>
<br>
Tengah peuting loba nu lilir kagebah, ngadenge nu ribut-ribut. Rek hudang hoream ku tunduh, reup waeh tibra deui, parat nepi ka subuh.<br>
<br>
Lebaran gede taun eta mah cek sarerea oge. Ti jaman akina Kuwu nu ayeuna, kakara harita pareng deui ninggang poe Ju­ma­ah. Nu sasarina tara mantra-mantra ka masigit oge harita mah merlukeun indit, panasaran hayang ngadenge Kuwu hutbah.<br>
<br>
Ti janari keneh masigit geus pinuh, barudak bujang kabagian di tukang, ditema ku nu lembut ngadeukeutan be­dug. Nu talakbir loba nu geus peura balas ti peuting keneh. Perbawa poe Lebaran, sora kitu, laguna kitu, ngagalindeng wanci kitu, tingsariak waas pabaur jeung ketir, rusras inget ka nu geus taya di kieuna. Loba nu teu kawawa ku cipanon.<br>
<br>
Wanci carangcang tihang rombongan nu didadago teh da­tang, srog ka lawang. Pangheulana Kuwu digondeng kenca-katuhu, make papakean dines. Raksukan takwa kamhar hi­deung, kancing welem duawelas, solempang ermas, sinjang kebat lepe satampah. Dibendo ongkoh, didudukuy ongkoh, dudukuy dines polet ermas, jaba dipayungan deuih.<br>
<br>
Sup ka masigit, nu asa rek kaliwatan hideng meled merean jalan. Jelema-jelema tingkecewis tingharewos pada baturna. Srog ka hareupeun paimbaran, ngajanteng heula ngadagoan anu komat.<br>
<br>
Na atuh ari pok teh aya nu ngomong kalepasan, "Geuning siga kiai Lebe …? Lain Juragan Kuwu nu rek hutbah teh?"<br>
<br>
Ditembalan ku baturna ti juru, "Puguh heueuh deudeu­leuan teh siga Kiai Lebe …. Nanahaonan cenah make dang­danan Kuwu?"<br>
<br>
Ari porongos teh nu ngagondeng beulah kenca nyenghor ka nu ngomong pandeui, "Ngomong naon? Baruk Kia Lebe …? Deuleu tah kadinesanana! Nu make dangdanan kitu Kuwu ngaranna …!"<br>
<br>
"Ke … ke … ke …," cek nu panasaran ngaludeung-ludeung maneh, "sanes eta Juragan Kuwu mah nu sasauran …?"<br>
<br>
"Lain …! Kami mah keur teu jadi nanaon …! Tah ieu Kuwu mah nu disolempang …!"<br>
<br>
"Naha da rarasaan mah awas keneh amta teh," cek nu keukeuh panasaran awahing ku handeueul asa dibobodo, tepung jeung Lebe unggal poe, piraku make kalinglap."<br>
<br>
"Heueuh ieu ge Lebe … Lebe …! Tapi geus dijenengkeun Kuwu kamari, disaksian ku kokolot-kokolot …!"<br>
<br>
"Euh …, duka atuh ari kitu mah …. Teu kawartosan ti tadina."<br>
<br>
"Tuda lalawora pisan ngajenengkeun jelema teh, ting­harewos maranehanana wae. Mun di dieu mah hareupeun sa­rerea, moal cekcok," cek nu di gigireunana kukulutus lalaunan.<br>
<br>
Reres salat sunat, imam ngalieuk ka tukang nitah ngung­gahkeun.<br>
<br>
Srog Ki Mukasan ka paimbaran, tumpa-tempo, katatang-koteteng ….<br>
<br>
"Lain geuwat …! Neangan naon?" cek nu diuk pang­hareupna.<br>
<br>
"Ecis …! Ecisna euweuh!" tembal Ki Mukasan.<br>
<br>
"Beu edas, gogoda teh aya-aya wae …! Gara-gara Lebaran poe Jumaah!" cek tukang gondeng, "ka manakeun ecis, baru­dak?"<br>
<br>
Taya nu nembal. Barudak tingkecewis bari nunjuk buni ka Si ekom.<br>
<br>
"Aya naon …, aya naon?" cek nu panasaran ngaharewos.<br>
<br>
"Ku Si ekom peuting dipake ngarojok anjing. Bongan tuda ngadon ungas-ingus ka masigit. Digebah, nyelap kana sarigsig, rojok waeh!"<br>
<br>
"Ari ecisna ka manakeun?"<br>
<br>
"Dipiceun …! Geuleuh tuda mani lamokot, da kitu saka­dang asuna kabeuratan …. Kasima meureun!"<br>
<br>
"Kumaha ari geus kieu?" cek tukang gondeng teh.<br>
<br>
"Kumaha upami diganti wae heula ku itu …? Siga aya halu meujeuhna di saung lisung Madsahri," cek Ki Mukasan bari nunjuk ka saung lisung tukangeun paimbaran.<br>
<br>
Tukang gondeng nu nyeples Kuwu tulen teh gogodeg bari camberut. "Gogoda Lebaran poe Jumaah …! Hade kitu diganti­an ku halu?"<br>
<br>
"Tibatan luput mah atuh …. Hutbahna ge teu kaci teu make ecis mah, sanes?" cek saurang ti jajaran panghareupna.<br>
<br>
Ki Mukasan kalur ti lawang gigireun paimbaran, milihan halu di saung lisung, neangan nu hampang.<br>
<br>
"Rek dikamanakeun eta halu kuring?" cek pamajikan Mad­sahri norojol ti pawon.<br>
<br>
"Nginjeum sakeudeung rek dipake ecis!"<br>
<br>
"Ulah nu eta, rek dipake nutuan kopi ayeuna …. Tah nu eta, halu panguguran, nganggur eta mah."<br>
<br>
Ki Mukasan balik deui ka masigit, manggul halu pangu­guran, nya badag nya panjang. Telenjeng ka paimbaran rek ngunggahkeun.<br>
<br>
"Ke heula ulah satorojogna teuing ti saung lisung …. Urang ijabkeun heula ambeh rengrem kana hate," cek nu nyeples Kuwu tulen teh bari ngarewak halu tina leungeun Ki Mukasan. Ned … rempod awakna doyong ka hareup, teu nyangka halu sakitu beuratna. "Kaula neda panyaksen," cenah bari tipe­pereket ngacungkeun halu, ku lantaran ecis leungit, kapaksa diganti ku ieu …. Saayeuna ieu ecis ngaranna!"<br>
<br>
"Nyakseniiii …!!!"<br>
<br>
"Sebut ku sarerea, ulah kurang ti opat puluh urang ambeh sah …. Ieu naon ngaranna …?"<br>
<br>
"Eciiiiissss …!!!"<br>
<br>
"Kurang loba nu nyebutna …! Sakali deui …!"<br>
<br>
"Eciiiiiiissssss …!!!"<br>
<br>
"Hey … tah barudak nu deukeut bedug! Sia hareureuy wae teu milu ngomong …! Deuleu ka dieu …! Ieu naon …?"<br>
<br>
Nu ditanya tingraringeuh.<br>
<br>
"Naon ieu …?"<br>
<br>
"Haluuuuu !!!"<br>
<br>
"Cungur sia! Lain halu, deuleu! Sakali deui sing bener …. Naon?"<br>
<br>
"Paranti nutuuuu …!"<br>
<br>
"Bangus sia …! Kitu tah ari teu ngajedingkeun teh …! Ecis …. Ecisss cekeng ge egis …! Pok sebut deui ku sarerea …!"<br>
<br>
"Eciiiiissss ….!" Cek samasigit mani ngegeder.<br>
<br>
"Tah kituh …. Pok geura ngunggahkeun, Mukasan! Yeuh haluna … … eh … ecisna!" cenah bari ngelemes, era tisoledat letah.<br>
<br>
"Annutuuu bilhaluuuu walbakaaaatul …!" cek Si Sukri di tukang ditompokeun kana ceuli baturna.<br>
<br>
"Cungur sia …!" cek kolot nu diuk gigireunana, "doraka siah!"<br>
<br>
Batur-batur Si Sukri narungkup sungut.<br>
<br>
Reres hutbah brak dalahar, da ti tadi ge nu nganteuran da­hareun geus ngaredes di luar nyaruhun baki. Samasigit recok parewog-rewog. Sidekah Lebaran cenah.<br>
<br>
Desa Cilamping salamet teu kungsi kaanjangan maung.
<br>

1 comment:

Unknown said...

Saya ingin menyampaikan kepada
seluruh Tki yang bekerja di negeri orang ,,
saya PAK HERMAWANG KAMI TKI DI MALAYSIA
pengen pulang ke indonesia tapi gak ada ongkos
sempat saya putus asa, apalagi dengan keadaan istri hamil mengandalkan
gaji itupun buat makan, sedangkan hutang banyak
kebetulan kami buka-buka internet mendapatkan
nomor AKI katanya bisa bantu orang melunasi hutang
melalui jalan TOGEL ,,dengan keadaan susah jadi saya coba
hubungi aki karna saya pikir tidak ada salah,nya kita coba dan minta
angka bocoran angka 4D yang di berikan aki ternyata betul-betul tembus 100% bagi saudarah-saudarah di indonesia maupun di
luar negeri apabila punya masalah hutang sudah lama belum lunas atau mau bukah usaha dan perlu uang untuk sehari harinya
jangan putus asah beliau bisa membantu meringankan masalah anda
hubungi DARMO di nomor 082-310-142-255 silahkan anda buktikan sendiri
demi allah saya sudah membuktikan angka dari aki sekrang giliran anda untuk MEMBUKTIKANNYA!!!
>>>> KELIK DISINI KELUARAN NOMOR TOGEL 4D 5D 6D 7D <<<<