Tuesday, December 04, 2007

Kekecapan Nu Beuki Arang Dipaké

Kiwari loba pisan kekecapan dina basa Sunda anu beuki arang dipaké. Hal ieu mémang rada susah disinglar, sabab jigana geus jadi hukum alam. Kamajuan dina widang informasi jeung média, pagilinggisikna urang Sunda jeung sélér séjén, beuki nyirorotna urang Sunda nu daék maké basa Sunda, jrrd, mangrupa sawatara hal anu nyababkeun mingkin lobana kekecapan anu beuki arang dipaké, hususna dina paguneman sapopoé.

 

Naon baé kekecapan anu beuki arang dipaké téh? Ieu diantarana: 

 • célé: kotak-kotak laleutik, biasana motif lawon atawa kaén
 • jeté: centil, cumentil
 • reueus: loba nu ngaganti ku kecap bangga. Padahal bangga dina basa Sunda mah hartina hése.
 • lamak: sesebitan atawa popotongan lawon sésa ngaput
 • cempor: damar atawa lampu minyak tanah sederhana, teu make tutup atawa semprong.
 • semprong: tutup lampu minyak tanah, dijieunna tina beling
 • oncor: dina basa Indonésia disebutna obor. Bisa jadi ieu mah ku sabab barangna ogé geus arang dipaké.
 • hanaang/halabhab: hayang nginum, ayeuna leuwih loba nu maké kecap haus (tina basa Indonesia)
 • boyot/lembon: lalaunan, dilarapkeunana kana leumpang atawa lajuna kendaraan/tutumpakan
 • tibatan/timanan: kasilih ku kecap daripada (basa Indonesia)
 • boboko: wadah sangi dijieunna tina awi.
 • téténong: wadah kadaharan dijieunna tina anyaman awi, fungsina jiga lomari
 • mumuluk/sasarap: dahar isuk-isuk, basa Indonésiana 'sarapan'
 • ngawadang: dahar tengah poé, tapi sanguna teu dihaneutkeun, biasana meunang nyangu isuk-isuk
 • silalatu: kekebul tina durukan, biasana harideung tur haliberan kabawa angin
 • cunihin/guranyih: biasana dilarapkeun ka lalaki nu resep ngaheureuyan awéwé bari jeung pikasebeleun
 • nurustunjung: pikasebeleun (sacara umum)

Ngan sakitu? His, loba kénéh sabenerna mah. Tapi nu kainget ayeuna kakara sakitu. Bisi aya nu badé nambihan, mangga dihaturanan kanggo mairan.