Wednesday, March 14, 2007

Tipi

Geus aya kana dua taunna tipi di juru kamar kuring teu hurung. Tipi berwarna, merek Philips, ukuran opatwelas inci. Nyempod we euweuh gawe tah tipi teh. Padahal dibeuli teh pan rek diarah gawena, sina nembongkeun sagala kajadian di alam dunya ka kuring, nu ngageugeuh di ieu kamar. Ari ieu kalahka ngadon campego we na luhur meja,  teu daya teu upaya.
 
Teu dileuleungit, keur can ruksak mah manehna - enya tipi tea - kungsi jadi primadonna pangeusi imah. Sarerea sok parebut hayang ngalalajoan manehna. Komo keur anyar keneh mah. Teu sirikna dipeleter sapopoe sapeupeuting, dilalajoan ku jelema nu beda-beda. Pilem, sinetron, kuis, acara musik, ceramah, bobodoran, bewara (berita) jeung sajabana, gumantung kana karesep jelema nu ngalalajoanana.
 
Acara-acara musik, pilem-pilem barat, biasana hancengan kuring jeung pun alo nu lalaki. Bewara, eta mah sarerea sok lalajo. Sinetron, ieu maha kasedep pun lanceuk nu kadua, awewe. Ari kana kuis jeung bobodoran mah ampir kabeh pangeusi imah resep. Ceramah biasana jatah pun biang, unggal subuh tara kalangkung.
 
Samemehna kungsi boga tipi hideung bodas (B/W), jaman pun bapa jumeneng keneh. Pun bapa mah karesepna tilu rupi: berita, maen bal jeung badminton. Nu tilu ieu mah pun bapa pasti nongton. Harita stasiun tipi kakara aya hiji-hijina, TVRI. Basa ganti kunu Philips tea, pun bapa tos ngantunkeun.
 
Kira-kira dua taun ka tukang, pun lanceuk nu lalaki ujug-ujug ngirim tipi anyar, leuwih gede tinu ti heula. Basana teh ngakayakeun pun biang anu tos sepuh. Karunya cenah, taun-taun nongton tipi sagede ceuhil. Nya ti harita tipi nu leutik hijrah ka kamar kuring. Tumaninah, bisa lalajo sakahayang, teu parebut jeung batur. Najan kitu, angger we kuring ge mindeng lalajo di ruang tengah, ngariung jeung batur. Komo palebah acara bobodoran mah, mending keneh lalajo babarengan, ngarah bisa seuri ngeunah. Lalajo sorangan mah 'garing'!
 
Ngan ma'lum barabg geus kolot, tipi nu di kamar kuring mimiti sok ngadat. Kadang-kadang hurung, kadang-kadang henteu. Tungtungna nepi ka pareumna pisan, teu bisa disetel. Tungtungna ngajugrug we aya kana dua taunna. Kungsi rek dibenerkeun, nitah tukang serpis ka imah. Ditalatahkeun sababaraha kali teu datang bae. Keuheul tah, padahal da rek dibayar ieuh atuh. Geus lila ti harita kungsi datang, nanyakeun. Euweuh geus dipiceun, cekeng teh. Padahal mah aya, ngan kuringna kaburu keuheul.
 
Teu ngahaja, sababaraha poe ka tukang kuring ngobrol jeung nu sok babantu di imah. Aya tukang serpis tipi anyar cenah, baheulana sok usaha di kota. Teu olo-olo nu ieu mah, tadi datang ka imah, nyokot tipi buhun benerkeuneun. Tibatan meuli nu anyar, mending ngahadean si buhun, sugan aya keneh hadeaneunana.
 
Ayeuna kuring keur nungguan. Hayang lalajo deui si buhun di kamar sorangan. 
 

Monday, March 05, 2007

Persib Nu Aing!

Duka ku naon, kuring mah teu pati resep ka nu ngaran-ngaran olahraga. Rek mengbal, rek poli, rek badminton, atawa naon bae seupaning olah raga, asa tara kabita. Apal kuring oge, ieu teh kurang merenah, sabab pan cenah olah raga teh penting. Tapi dalah dikumaha, ari teu resep?

Ngan disebut geuleuh oge henteu deuih. Biasa we, lempeng, teu geuleuh teu deudeuh. Nu matak di sakola ge peunteun olahraga mah tara jauh ti genep. Eta ge geus loga merena jigana mah. Paling banter peunteun tujuh. Teorina we eta teh, da praktekna mah ngan ukur bisa jogging jeung sapintrong (skipping). Eta teh geus alus milik. Teu ngarti kuring ge. Padahal jenatna pun bapa mah karesepna teh mengbal jeung badminton. Eta nu teu nurun ka kuring teh.

Mun pareng batur rame tur paciweuh lalajo Piala Dunya, enya mengbal, kuring mah tara ngahajakeun lalajo. Dina lalajona ge loba pungak-pinguk teu nyaho ngaran-ngaran pamaenna. Sakapeung sok heran nempo batur meh nepi ka ditalar tah ngaran-ngaran pamaen teh. Kuirng mah nu apal teh ngan Maradonna. Ka dieunakeun, nu nyaho teh Ronaldo. Eta oge pedah we gampang nyirianana, waosna rada ka hareup, jeung buukna make kukuncungan di hareup, jiga si Tolol dina komik Djair.

Tapi sanajan kitu, tetela rasa nasionalisme kuring teh jigana gede oge. Mun sakalieun Indonesia (PSSI) maen mah, sok aya kereteg hayang lalajo, bari jeung ukur tina tipi oge. Atawa lalajo piala Thomas, All England jsb (badminton), eta mah sok maksakeun.

Hiji deui nu sok maksakeun lalajo teh. Persib. Mimiti nyaho teh keur jaman Robby Darwis, Adjat Sudradjat, Sobur (kiper asana mah nya?), jeung nu saangkatan harita. Enya keur jaman aya keneh kompetisi Perserikatan. Persib mah musuh kabuyutanana teh jeung PSMS Medan. Tuh, nyahoan pan?

Jigana bae keur kuring mah, lalajo mengbal teh gede pakuat-pakaitna jeung rasa kadaerahan atawa nasionalisme. Mun nu maenna Persib atawa PSSI (nu sok elehan bae), kakara sok hayang lalajo. Hayang milu surak mun pamaen 'urang' ngasupkeun. Pipilueun keuheul mun pamaen 'urang' dicurangan batur atawa dilicikan ku wasit. Ari nu maenna deungeun-deungeun mah, ah na asana teh make jeung kudu pipilueun cape ngabobotohan? Jiga nu lalajo mengbal Jerman jeung Perancis upamana, naha bet urang nu kudu pipilueun pasea? Wawuh ge henteu. Euweuh gawe!

Kadieunakeun, kompetisi perserikatan dieuweuhkeun. Pamaen oge kaci ngebon ti lembur batur, malah ti nagri deungeun. Ieu teh cenah salah sahiji cara pikeun ningkatkeun ajen pamaen lokal, sangkan kabawa alus. Pokona teorina teh kitu. Teuing tah praktekna. Naha enya gara-gara eta jadi leuwih alus atawa angger bae, tong nanya ka kuring urusan nu kitu mah. Sidik teu ngarti..

Ngan kadang-kadang sok waas we mun inget ka baheula. Lalajo Persib teh keur kuring sarua jeung ngalalajoan urang Sunda, urang Jawa Barat. Beungeutna oge beungeut-beungeut lokal. Ari ayeuna, pamaenna teh rupa-rupa pisan, ti mimiti nu hideung meles (camani), nu coklat, nu rada wiang-wiang, nepi ka nu bodas pisan. Kabeh aya. Ti mimiti produk lokal, nepi ka luar negeri aya. Memang teu nanaon eta ge, ngan keur kuring mah kadang-kadang asa leungiteun suasana nu kungsi kaalaman baheula.

Tapi ah keun bae ketang. Nu penting mah Persib hirup keneh, jeung tong elehan bae, najan alamna geus beda ge. Jeung da teu anti pamaen asing kuring ge. Buktina basa jaman Bandung Raya ngalalakon, kuring ge nepi ka kungsi dipoto jeung Dejan Glusevic, pamaen asing urang Montenegro (mun teu salah) :-)

Basa Persib maen ngalawan Pelita Tangerang, kuring oge lalajo, najan ukur dina tipi. Kayungyun ku Barkouwi, palebah ngasupkeun kana gul lawan, henteu terus lumpat bari ngacungkeun dua ramo (victory lap) sakumaha ilaharna. Ieu mah kalahka ngarengkenek..jaipongan! Heh..heh..sae..sae eta teh Jang. Komo mun sakalian bari ngahaleuang lagu Sunda mah, tangtu matak leuwih kayungyun. Matakna, engke mah diajar basa Sunda geura, Jang Owi (nenehna tina Barkouwi, ngarang sorangan we iru mah). Pan engkena bisa jiga Robby Darwis, ngagorowok, "Halik ku aing!!".

Friday, March 02, 2007

Asam Urat

Emh! Kieu ari geus kolot nya.. Sagala karasa. Nyareri awak, carangkeul, lieur, jeung sajabana asa mindeng pisan umanjang. Cacak can aki-aki ieu teh rarasaan mah.
 
Bareto mah sok kadang-kadang maido mun kolot aya kanyeri teh. Disangka teh ogoan we, ngarah dipencetan, ngarah diusapan. Singhoreng teh da memang enyaan nyeri meureun, lain akon-akon. Jeung datangna teh tara pipilih deuih. Teu rek cacah, teu rek menak, ari ngaran-ngaran geus kolot mah, nya kudu we ngarandapan.
 
Kituna mah tong boro-boro jelema ketang, mobil atawa motor ge pan beuki kolot umurna teh lain beuki jagjag, tapi kalah beuki ririwit. Eta mah geus hukum alam. Jadi nu ayeuna keur ngalaman bagja dipaparin sehat, dipaparin jagjag belejag, omat sing bisa ngamangpaatkeunana. Meungpeung keur sehat, meungpeung keur jagjag, asa euweuh salahna mun ngalobakeun amal teh. Pan cenah ganjaranana oge leuwih gede, saimbang jeung kakuatan nu digunakeunana.
 
Sok inget kana ceramahna almarhum Pa Gozali. Saur anjeunna, solatna budak ngora anu ngan ukur lekum-lekum gajleng sabab rek lalajo dangdut, bisa wae ganjaranana leuwih gede batan aki-aki nu ngadekul sholat 2 jam ku sabab geus euweuh gogoda hayang itu hayang ieu. Saur anjeunna keneh, nu matak budak ngora meunang ganjaran gede teh ku sabab sanajan napsuna gede keneh kana kadunyaan, tapi maksakeun, mereketkeun ngalakonan sholat. Hartina sanajan hatena geus kumejot hayang lalajo dangdut, tapi inget keneh kana ngalakukeun parentah Gusti.
 
Tah tekadna mereketkeun karep eta pisan nu jigana bae meungang ganjaran teh. Pan cenah perang nu panggede-gedena teh nyaeta merangan hawa napsu nu aya dina diri urang. Ari aki-aki tea, da puguh memang geus boro-boro hayang lalajo dangdut atuh. Kaanginan saeutik ge pan salesmana nepi ka tujuh taun. Jadi dina lebah dinya mah, perjuanganana nu teu pati kapeunteun teh. Tapi tangtu bae lain hartina aki-aki ulah sholat khusyu. Ngan nu pasti mah, mun budak ngora nu gede keneh napsu jeung kahayang tapi bisa sholat khusyu jiga aki-aki tea, wah, eta mah Te O Pe Be Ge Te. Top banget cenah, cek alo kuring mah.
 
Dua minggu kamari kuring kasiksa ku asam urat, nepi ka teu bisa leumpang-leumpang acan. Leumpang teh sasat digusur sabab suku kacida nyerina, jaba bareuh jeung teu bisa ditilepkeun. Teu ka dokter, hoream jeung mahal. Meuli jamu, alhamdulillah teu sakara-kara. Bisa sholat sakumaha mistina, henteu saukur unggak unggeuk jiga basa keur karasa asam urat. Ngan cenah kudu loba nginum ciherang jeung kudu rajin olah raga. Puguh eta pisan nu hoream teh. Tapi dalah dikumaha, pan hayang cageur. Jadi, teu meunang baha.
 
Sok emut kana kasauran jenatna pun biang. "Ari dipapatahan teh kudu ngadenge," saurna. "Engke oge karasa geura mun geus kolot mah, sagala nu dipapatahkeun ku indung bapa teh memang bener. Nu matak ari jadi jelema mah dipahing pisan, teu meunang adigung, ieu aing uyah kidul. Sakumaha gagahna, sakumaha gandangna ge, digilekkeun we ku Gusti teh sina bisul dina palangkakan upamana, moal manggapulia. Bobor karahayuan."
 
Tetala, kolot mah tara saomong-omongna.