Monday, October 23, 2006

Kartu Lebaran Haratis!

Kartu lebaran, bisa jadi mangrupa salah sahiji sarana silaturahim di antara sasama muslim. Sanajan kiwari loba nu milih ngagunakan SMS pikeun ngaganti fungsi kartu, tapi tetela loba keneh nu ngarasateu bisa disisilihan.
 
Jaman internet, daek teu daek mangaruhan oge kana sual perkartuan. Mun baheula ngirim kartu bener-bener kudu ngingkig ka kantor pos, kiwari mah teu salawasna kudu kitu. Format kartuna ge geus lain tina keretas deui,tapi geus robah dina wangunkartu digital. Ngirimna? Cukup ti kamar, ngagunakeun fasilitas internet.  
 
Tah, di internet teh kacida lobana situs nu nyadiakeun layanan pikeun ngirim eCard alias kartu elektronik kalawan gratis. Toong geura di http://www.kapanlagi.com upamana. Tinggal nuturkeun pituduhna, dina waktu singget urang geus bisa ngirim eCard kakanca mitra nu rek dikirim kartu.
 
Ngan hanjakal, cek kuring mah aya kahengkeran dina cara ngirim kartu ku cara saperti kieu teh, sabab jelema nu dikirim kartu ku urang saestuna ngan ukur dikirim link pikeun noong kartu kiriman tea. Jadi, mun manehna hayang nempo bungkeuleukan karuna, kudu nyambung ka internet terus nuturkeun link dina email nu dikirim ku situs kartu ka manehna. Ku kituna, kartu teh ngan aakuan wungkul, sabab teu bisa dipimilik atawa disimpen dina komputer manehna. Mun dina hiji waktu hayang nempo deui, nya kudu neang deui link nu tadi, anu dina jangka waktu nu tangtu, baris dipupus ku situs kartu nu bogana.
 
Tah, mun hayang eCard atawa kartu nu bisa dipimilik salawasna, bisa disimpen dina komputer, bisa ditenjo iraha wae bari teu kudu nyambung ka internet, teang we di DIEU. Loba kartu, tinggal milih, terus bisa diundeur, HARATIS deuih! Mun rek dikirimkeun ka batur, download we heula, engke bisa dikirim ku sorangan make email. Gampil pan?
 
Mangga, pilih kelir acak corak. Jaba make musik sagala geuning. Panasaran? Matakna, teang we ayeuna keneh. Meungpeung HARATIS!

 
SundaBlog

Sunday, October 22, 2006

Monday, October 16, 2006

MP3 Degung & Doel Sumbang

Sakalian ngalengkepan tulisan ngeunaan Basa Sunda Doel Sumbang, kasanggakeun download link lagu-lagu Doel Sumbang dina format MP3. Minangka bonusna, aya sababaraha MP3 Degung, anu oge tiasa diundeur kalayan haratis.
 
Lagu-lagu Doel Sumbang

 

Doel Sumbang - MUMUN.mp3 (4.7 Mb)

Doel Sumbang - Nyi Ipah.mp3 (5,2 Mb)

Doel Sumbang - Pangandaran.mp3 (6,4 Mb)

Doel Sumbang - Si Manehna.mp3 (4,3 Mb)

Doel Sumbang - JAMPE HARUPAT.mp3 (5,1 Mb)

Doel Sumbang - Kacida.mp3 (4,4 Mb)

Doel Sumbang - TELAGA PATENGGANG.mp3 (3,7 Mb)

Doel Sumbang - Somse.mp3 (4,3 Mb)

Doel Sumbang - Meni Geuleuh.mp3 (3,7 Mb)

Doel Sumbang - JOL.mp3 (4,2 Mb)

Doel Sumbang - LINU.mp3 (3,7 Mb)

Doel Sumbang - A I.mp3 (5,3 Mb)

Doel Sumbang - Ema.mp3 (5,1 Mb)

Doel Sumbang - HESE.mp3 (3,8 Mb)

Doel Sumbang - BERENYIT.mp3 (4,6 Mb)

Doel Sumbang - Bulan Batu Hiu.mp3 (4,4 Mb)

Doel Sumbang - Awewe Sapi Daging.mp3 (4,6 Mb)

Doel Sumbang - Edun.mp3 (3,5 Mb)

 

Lagu-lagu dina wanda Degung

 

Degung - Es Lilin.mp3  (6,9 Mb)

Degung - Salempay Bodas.mp3 (7 Mb)

Degung - Kucap - Kiceup.mp3 (6,5 Mb)

Degung - Kapinis.mp3 (6,9 Mb)

Degung - Goyang - Goyang.mp3 (6,7 Mb)

Degung - Bulan Dagoan.mp3 (6,8 Mb)

Degung - Selon.mp3 ( Mb)

 
Upami aya masalah sajeroning ngundeur ti dieu, cobian ti situs nu ieu.

Tuesday, October 03, 2006

Obituari 9 Ramadhan 1426 H

Takdir memang rusiah Nu Maha Kawasa. Can aya, jeung MOAL AYA nu bisa noong takdir. Najan sakumaha rosana urang munajat, tapi takdir Anjeunna insya Allah teu bisa dirobah. Takdir tetela mangrupa hak prerogatif Allah. Suka teu suka, teu bisa majar kumaha. Urang kedah tumut kana katangtosan Anjeunna.
 
Tanggal 2 Oktober 2006 (9 Ramadhan 1426 H) tabuh 10 WIB, pun biang ngantunkeun, dipundut ku nu Kagungan. Sedih, kingkin, hal nu kacida wajarna. Komo kangaranan manusa, lolobana sok ngaboga-boga ka nu lain hakna. Padahal na saha atuh anu Maha Kagungan lamun lain Allah Subhanahu Wata'ala? Dalah sangu nu rek dihuapkeun, nu tinggal sasenti deui kana baham, istuning kagungan Allah Swt. Jadi sebenerna urang teu kudu hanjakal mun sangu tea dipundut ku nu Kagungan, teu jadi didahar.
 
Ngan tangtu da kuring teh jelema anu dhoif alias lemah. Kuring dieuntreupan kasedih, malah kadang-kadang asa diteungteuinganan, da nyaeta ngarasa miboga tea. Pun biang anu kacida dipikanyaahna ku kuring, oge anu kacida mikanyaahna ka kuring, sasat ditongtak, ngadadak dipundut. Sok padahal kuring ge sadar, kabeh oge geus aya dina rencana Gusti Nu Maha Suci. Asa ditongtak, asa kacolongan soteh dumeh urang mah teu terang tea.
 
Kacapangan nu nyebutkeun lalaki mah pantrang juuh cimata, gugur tanpa sarat. Kuring ngeclakkeun cimata. Rumasa loba katuna, jajauheun kana nyugemakeun indung. Ukur bisa nembongkeun kanyaah ku kekecapan, anu duka katampieun duka henteu. Kuring teu bisa ngabrukbruk ku dunya barana, can bisa nyenangkeun ku harta banda, sabab kabeh oge kakara nepi kana cita-cita.
 
Kungsi boga angen-angen, hayang boga imah sorangan, terus rek ngajak pun biang cicing jeung kuring. Hayang ngurus sagalana. Kantos anjeunna kedal ucap, jigana cenah kuring teh anak nu bakal pangnyaahna, komo mun geus sagala boga. Hanjakal cita-cita teh can nepi kana ugana. Can ge kalaksanakeun, malah jajauheun keneh, pun biang kabujeng dipundut.
 
Aya nu ngagenduk jeroeun dada. Cita-cita nu teu laksana. Aya kahanjakal, boga niat teu kabiruyungan. Tapi dalah dikumaha, kersana Gusti Nu Maha Suci teu bisa dipondah. Cimata kadeueuh teu daek saat, ngajajap pun biang ngadeuheus Gusti Nu Maha Deudeuh. Mugia pun biang sing tumaninah di alam kalanggengan, dirojong ku pangdu'a ti sadaya. Mugia pun biang sing ditampi iman islamna, ditampi amal ibadahna, tur sing janten pangeusi sawarga kagungan Gusti. Amiin ya Robbal 'Alamiin.
 
Samagaha masih natrat dina galeuh-galeuh hate.

Sunday, October 01, 2006

Puasa, Ngabuburit jeung Petasan

Bulan puasa di jaman mana bae, intina mah angger, ngalaksanakeun rukun Islam nu kaopat. Tapi suasanana bisa beda-beda ti jaman ka jaman.
 
Jaman kuring keur budak, bulan puasa teh dianti-anti pisan. Lain pedah resep puasana, tapi sabab sok aya onjoyna dina sawatara hal, dibandingkeun jeung bulan-bulan sejenna. Menu dahareun biasana sok rada beda. Mun sapopoe cukup ku goreng asinan tanjan, bulan puasa mah pun biang sok olah, diaya-ayakeun. Perbaikan gizi mun cek barudak mah. Kitu deui dahareun jang ta'jil, bulan puasa mah make sok aya amis-amis sagala, sarupaning kulak-kolek atawa rurujakan.
 
Lian ti eta, bulan puasa teh hartina tereh ganti baju ku nu weuteuh. Bulan-bulan biasa mah pimanaeun teuing ganti baju. Najan kitu, keur kuring mah sabenerna baju lebaran teh hartina ganti seragam sakola. Enya, pan minangka baju lebaranana teh cukup ku dipangmeulikeun seragam sakola anyar, ngarah teu kudu sa deui. Jadi dwifungsi baju lah pibasaeunana teh.
 
Ti tanggal hiji keneh tukang kembang api jeung petasan geus payu dironom barudak leutik. Kuring mah paling ge meuli kembang api, nu murah. Tara meuli petasan. Keur mah leuwih mahal, jeung..sieun ngadenge sora ngabeledagna! Teuing ku naon. Padahal batur mah malah loba nu nyieun bedil lodong karbit. Sorana leuwih tarik tibatan petasan,leuwih handaruan.
 
Ketang sieun teh pedah kungsi aya tatangga kampung nu nyieun bedil lodong. Caritana diseungeut, ngan teuing ku naon teu daekeun hurung, boro-boro ngabeledag. Panasaran, pek ku manehna ditoong lodongna. Eta mah da ari ditoong, ari beledag teh bitu! Jelemana aya keneh ayeuna ge, ngan panonna pecak. Karunya, sakasep-kasepjadi cacad.
 
Ngabuburit diusahakeun sangkan teu ngaluarkeun duit. Jadi, nya kitu we leuleumpangan sakaparan-paran, ma'lum budak. Mun teu kitu nyieun cocooan sorangan. Nyieun wawayangan nu dianyam tina pangpang daun sampeu, bebedilan tina palapah daun cau jrrd.
 
***
 
Teu karasa, geus nincak puasa deui. Geus poe ka dalapan deui. Teuing geus sabaraha puluh kali kuring ngalaman bulan puasa. Alhamdulillah, dipasihan keneh kasempetan. Taraweh, najan cape sok maksakeun. Asa lebar mun diliwat teh, ari teu kapaksa-kapaksa teuing mah. Cikeneh, keur khusyu berjamaah di masjid, ari beledag teh budak nyeungeut petasan, mani asa dina ceuli!! Reuwas, jadi teu khusyu sholat teh.
 
Ngambek? Ah teu kudu, ngaranna ge budak. Nu kudu digeuing mah kolot. Lain ukur kolot dina harti indung bapana barudak, tapi sarerea. Naha bet aya keneh merecon? Nu dagang, pulisi, masyarakat, katut pamarentah sakuduna bisa nyegah ku cara masing-masing. Petasan, lian ti baribin, oge leuwih gede bahayana tinimbang mangpaatna. Mun cek pun alo tea mah,"Petasan? Hari gineee..?!"